Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

lithiumowa
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viaparismonamour parismonamour
lithiumowa
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt
lithiumowa
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt
lithiumowa
Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaaksamitt aksamitt
lithiumowa
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
lithiumowa
2808 d304 500
Reposted fromcvx cvx viawhiskywithsprite whiskywithsprite
lithiumowa
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viaxannabelle xannabelle
lithiumowa
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxannabelle xannabelle
lithiumowa
8362 1b23 500
Reposted fromthetemple thetemple viaxannabelle xannabelle
lithiumowa
Reposted frommessedup messedup viaparismonamour parismonamour
lithiumowa
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viaparismonamour parismonamour
lithiumowa
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
lithiumowa
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
lithiumowa
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
lithiumowa
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 29 2019

2895 3d35 500
Reposted frombrumous brumous viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl